BẢNG GIÁ BẢO DƯỠNG TOYOTA QUẢNG NINH

QuangNinhToyota - Báo giá

 

 BẢNG GIÁ BẢO DƯỠNG TOYOTA QUẢNG NINH 
 LOẠI XE   MODEL   CẤP NHỎ   CẤP TRUNG BÌNH   CẤP TRUNG BÌNH LỚN   CẤP LỚN 
 CÔNG    VẬT TƯ DỰ KIẾN   THÀNH TIỀN   CÔNG    VẬT TƯ DỰ KIẾN   THÀNH TIỀN   CÔNG    VẬT TƯ DỰ KIẾN   THÀNH TIỀN   CÔNG    VẬT TƯ DỰ KIẾN   THÀNH TIỀN 
 INNOVA G   TGN40      85,000       448,168        533,168   175,000       661,236        836,236   320,000      661,236         981,236   850,000    4,215,164      5,065,164
 INNOVA V   TGN40      85,000       448,168        533,168   175,000       661,236        836,236   320,000      661,236         981,236   850,000    6,879,164      7,729,164
 FORTUNER V2.7   TGN51, 61      85,000       448,168        533,168   175,000       661,236        836,236   320,000      661,236         981,236   850,000    6,879,164      7,729,164
 FORTUNER G2.5   KUN60      85,000       558,096        643,096   175,000       771,164        946,164   320,000      771,164      1,091,164   850,000    3,802,114      4,652,114
 HIACE (MÁY DẦU)   KDH212      85,000       532,728        617,728   175,000       720,428        895,428   320,000      720,428      1,040,428   850,000    5,014,240      5,864,240
 HIACE (MÁY XĂNG)   TRH213      85,000       439,712        524,712   175,000       652,780        827,780   320,000      652,780         972,780   850,000  11,971,480   12,821,480
 HILUX 2.5   KUN15      85,000       558,096        643,096   175,000       771,164        946,164   320,000      771,164      1,091,164   850,000    3,802,114      4,652,114
 HILUX 3.0   KUN26      85,000       558,096        643,096   175,000       771,164        946,164   320,000      771,164      1,091,164   850,000    3,802,114      4,652,114
 LANDCRUISER 4.7   UZJ200      85,000       634,200        719,200   175,000    1,291,800     1,466,800   320,000   1,291,800      1,611,800   850,000  14,645,490   15,495,490
 PRADO 2.7   TRJ150      85,000       448,168        533,168   175,000       661,236        836,236   320,000      661,236         981,236   850,000 14,941,164   15,791,164
 CAMRY 2.4   ACV40      85,000       338,240        423,240   175,000       551,308        726,308   320,000      551,308         871,308   720,000    9,134,418      9,854,418
 CAMRY 3.5   GSV40      85,000       481,992        566,992   175,000       890,216     1,065,216   320,000      890,216      1,210,216   720,000    6,467,926      7,187,926
 CAMRY 3.0   MCV30      85,000       397,432        482,432   175,000       585,132        760,132   320,000      585,132         905,132   720,000    7,463,642      8,183,642
 CAMRY 2.0   ACV41      85,000       338,240        423,240   175,000       551,308        726,308   320,000      551,308         871,308   720,000  11,231,618   11,951,618
 COROLLA 1.8   ZRE142      85,000       338,240        423,240   175,000       542,852        717,852   320,000      542,852         862,852   720,000    7,668,402      8,388,402
 COROLLA 2.0   ZRE143      85,000       338,240        423,240   175,000       542,852        717,852   320,000      542,852         862,852   720,000    7,668,402      8,388,402
 YARIS   NCP90, 91, 92      85,000       287,504        372,504   175,000       500,572        675,572   320,000      500,572         820,572   720,000    7,518,672      8,238,672
 VIOS G   NCP93      85,000       287,504        372,504   175,000       500,572        675,572   320,000      500,572         820,572   720,000    7,481,922      8,201,922
 VIOS E   NCP93      85,000       287,504        372,504   175,000       500,572        675,572   320,000      500,572         820,572   720,000    5,132,202      5,852,202
 Các công việc bổ xung: 
 Chỉnh đèn pha bằng máy: 100,000 đ   Bảo dưỡng máy phát: 500,000 đ 
 Cân bằng động 04 bánh: 400,000 đ   Bảo dưỡng máy phát HIACE: 800,000 đ 
 Bảo dưỡng tubo + kim phun I4: 450,000 đ   Bảo dưỡng máy đề: 500,000 đ 
 Bảo dưỡng tubo + kim phun V6: 800,000 đ   Láng đĩa phanh 04 bánh: 200,000 đ/1C