• www.quangninhtoyota.vn
  • www.quangninhtoyota.vn
  • www.quangninhtoyota.vn
  • www.quangninhtoyota.vn
  • www.quangninhtoyota.vn

Chính sách môi trường của Toyota Quảng Ninh

QuangNinhToyota - Chính sách môi trường

 

Toyota Quảng Ninh hoạt động  với phương châm: “ Bảo tồn tài nguyên và Bảo vệ môi trường là trách nhiệm hàng đầu của chúng ta”.
 


 

 

    alt     chung chi iso1


- Giảm bớt các tác động có hại đến môi trường bằng cách tuân thủ chặt chẻ những quy định hiện hành về môi trường theo luật môi trường hiện hành và các quy định môi trường. Bên cạnh đó tiếp tục các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường qua việc sử dụng các năng lượng & tài nguyên tiết kiệm.

-Duy trì một chính sách mở: sẵn sàng hợp tác chặt chẻ & tăng cường chia sẻ thông tin môi trường với các cơ quan,  tổ chức trong lĩnh vực môi trường.

-Giảm gánh nặng ô nhiễm môi trường thông qua việc kiểm soát môi trường tại Xí nghiệp gồm: giảm thiểu chất thải ngay từ nguồn thải, thu gom, lưu giữ theo qui định của địa phương và chỉ chuyển giao chất thải cho các Công ty, đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý, tiêu huỷ chất thải có chức năng được luật pháp cho phép .

-Củng cố và hợp tác chặt chẽ giữa các phòng ban trong Xí nghiệp trong các hoạt động bảo vệ môi trường , đồng thời đào tạo và phổ biến kiến thức môi trường cho tất cả các nhân viên trong Xí nghiệp.


-Định kỳ xem xét thường xuyên các mục tiêu môi trường cụ thể đã đặt ra đồng thời đặt ra các mục tiêu môi trường khác cao hơn tiếp tục cải thiện.

 

Подробнее на сайте: https://sdelaisvoidom.ru
https://samsdelairemont.ruhttps://thehousebuilder.ru https://inedvijimosti.ru https://dohomebuild.ruhttps://primohouse.ru
https://zedconstruct.ru https://buildbighouse.ru
https://econedvijimosti.ruhttps://fullconstruct.ruhttps://buildthehouse.ruhttps://currenthouse.ru https://daoconstruct.ru http://repair-yourself.ru https://houseconstruct.ru